Vận tải NVOCC
Các tuyến dịch vụ vận tải NVOCC:
 
+ Hàng nhập về Việt Nam:
  • SIN đi HCM, DAN, HPH, PNP
  • PKL đi HCM, HPH, PNP
  • PNP đi HCM, HPH
  • HKG đi HPH
+ Hàng xuất từ Việt Nam:
  • HCM đi SIN, PKL, PNP, HKG
  • DAN đi SIN
  • HPH đi PNP

 

Xem thêm :
•   Phạm vi hoạt động
•   Vận tải đường biển
•   Vận tải đường sông
•   Dịch vụ vận tải khác