Thông báo
Thông báo thực hiện kiểm soát VGM tại Cảng Phước Long và Cảng Bình Dương
Ngày đăng : 28/06/2016

Kính gởi :

- Quí Khách Hàng

- Quí Hãng Tàu và Đại Lý Hãng Tàu.

Công ty TNHH Cảng Phước Long & Cảng Bình Dương xin thông báo đến Quý khách hàng về việc thực hiện kiểm soát, xác nhận khối lượng toàn bộ container (VGM: Verified Gross Mass) tại Cảng Phước Long (ICD1, ICD3) và Cảng Bình Dương, theo hướng dẫn tại văn bản số 2428/CHHVN-VTDVHH ngày 15/06/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam.

Thời gian áp dụng: 0:00h ngày 01 tháng 07 năm 2016.

Các quy định, hướng dẫn liên quan đến kiểm soát, xác nhận khối lượng toàn bộ container (VGM: Verified Grosss Mass) thực hiện căn cứ văn bản hướng dẫn số 2365/ CHHVN-VTDVHH ngày 13/06/2016 và văn bản 2428/CHHVN-VTDVHH ngày 15/06/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam. Rất mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Quí Khách hàng, Hãng Tàu và ĐL Hãng Tàu trong việc thực hiện việc kiểm soát VGM trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết: http://pip.com.vn/vn/tt_news_detail.aspx?ID=425 

Xem thêm :